گرایش ها و کد ضریب های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی
ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید …