گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع …