گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای ساخت و معماری
ارشد هنرهای ساخت و معماری

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای ساخت و معماری

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای ساخت و معماری ارشد هنرهای ساخت و معماری در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری اگر بخواهیم …