گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معماری کشتی
ارشد معماری کشتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی کشتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معماری کشتی ارشد مهندسی معماری کشتی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی معماری کشتی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید …