گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی
ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی شیمی …