گرایش ها و کد ضریب های ارشد معماری
ارشد معماری

گرایش ها و کد ضریب های ارشد معماری

گرایش ها و کد ضریب های ارشد معماری ارشد معماری در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد معماری اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …