گرایش ها و کد ضریب های ارشد مطالعات جهان
ارشد مطالعات جهان

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مطالعات جهان

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مطالعات جهان ارشد مطالعات جهان در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مطالعات جهان اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …