گرایش ها و کد ضریب های ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

گرایش ها و کد ضریب های مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور مرمت …