گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت
ارشد مدیریت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت ارشد مدیریت در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مدیریت اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …