گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت حاصلخیزی و منابع خاک
ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت حاصلخیزی و منابع خاک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت حاصلخیزی و منابع خاک ارشد مدیریت حاصلخیزی و منابع خاک در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مدیریت حاصلخیزی و منابع …