گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم شناختی
ارشد علوم شناختی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم شناختی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم شناختی ارشد علوم شناختی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علوم شناختی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …