گرایش ها و کد ضریب های ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علم اطلاعات و دانش …