گرایش ها و کد ضریب های ارشد طراحی صنعتی
ارشد طراحی صنعتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد طراحی صنعتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد طراحی صنعتی ارشد طراحی صنعتی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد طراحی صنعتی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …