گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی
ارشد شیمی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی ارشد شیمی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد شیمی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …