گرایش ها و کد ضریب های ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد سنجش از دور (GIS)

گرایش ها و کد ضریب های ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد …