گرایش ها و کد ضریب های ارشد زمین شناسی
ارشد زمین شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زمین شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زمین شناسی ارشد زمین شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد زمین شناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …