گرایش ها و کد ضریب های ارشد ریاضی
ارشد ریاضی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ریاضی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ریاضی ارشد ریاضی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد ریاضی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …