گرایش ها و کد ضریب های ارشد باستان شناسی
ارشد باستان شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد باستان شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد باستان شناسی ارشد باستان شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد باستان شناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …