دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کشتی
ارشد معماری کشتی

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی کشتی

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کشتی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کشتی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در …