دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان
ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …