دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. …