دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی
ارشد علوم شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …