دروس و ضرایب دروس ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی)
ارشد برنامه ریزی شهری

دروس و ضرایب دروس ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی)

دروس و ضرایب دروس ارشد برنامه ریزی شهری در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد برنامه ریزی شهری براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در …