دروس و ضرایب دروس ارشد اطلاعات استراتژیک
ارشد اطلاعات استراتژیک

دروس و ضرایب دروس ارشد اطلاعات استراتژیک

دروس و ضرایب دروس ارشد اطلاعات استراتژیک در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد اطلاعات استراتژیک براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …