گرایش ها و کد ضریب های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی
ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید …

دروس و ضرایب دروس ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی
ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در …