گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع …

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دروس و ضرایب ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. …