گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای تصویری و طراحی
ارشد هنرهای تصویری و طراحی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای تصویری و طراحی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد هنرهای تصویری و طراحی ارشد هنرهای تصویری و طراحی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی اگر بخواهیم …

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی
ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد …