گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی جنگل
ارشد مهندسی جنگل

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی جنگل

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی جنگل ارشد مهندسی جنگل در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی جنگل اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی جنگل
ارشد مهندسی جنگل

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی جنگل

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی جنگل در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی جنگل براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …