گرایش ها و کد ضریب های ارشد معماری
ارشد معماری

گرایش ها و کد ضریب های ارشد معماری

گرایش ها و کد ضریب های ارشد معماری ارشد معماری در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد معماری اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری
ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد معماری براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …