گرایش ها و کد ضریب های ارشد مطالعات جهان
ارشد مطالعات جهان

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مطالعات جهان

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مطالعات جهان ارشد مطالعات جهان در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مطالعات جهان اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان
ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …