گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت
ارشد مدیریت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت ارشد مدیریت در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مدیریت اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت
ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …