گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت دفاعی
ارشد مدیریت دفاعی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت دفاعی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت دفاعی ارشد مدیریت دفاعی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مدیریت دفاعی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دفاعی
ارشد مدیریت دفاعی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دفاعی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دفاعی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دفاعی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …