گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت دریایی
ارشد مدیریت دریایی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت دریایی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت دریایی ارشد مدیریت دریایی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مدیریت دریایی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دریایی
ارشد مدیریت دریایی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دریایی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دریایی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت دریایی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …