گرایش ها و کد ضریب های ارشد فیزیک
ارشد فیزیک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد فیزیک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد فیزیک ارشد فیزیک در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد فیزیک اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد فیزیک
ارشد فیزیک

دروس و ضرایب دروس ارشد فیزیک

دروس و ضرایب دروس ارشد فیزیک در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد فیزیک براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …