گرایش ها و کد ضریب های ارشد فلسفه
ارشد فلسفه

گرایش ها و کد ضریب های ارشد فلسفه

گرایش ها و کد ضریب های ارشد فلسفه ارشد فلسفه در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد فلسفه اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد فلسفه
ارشد فلسفه

دروس و ضرایب دروس ارشد فلسفه

دروس و ضرایب دروس ارشد فلسفه در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد فلسفه براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …