گرایش ها و کد ضریب های ارشد عمران
ارشد عمران

گرایش ها و کد ضریب های ارشد عمران

گرایش ها و کد ضریب های ارشد عمران ارشد عمران در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد عمران اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

ارشد عمران

دروس و ضرایب دروس ارشد عمران

دروس و ضرایب دروس ارشد عمران در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد عمران براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …