گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم کامپیوتر
ارشد علوم کامپیوتر

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم کامپیوتر

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم کامپیوتر ارشد علوم کامپیوتر در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علوم کامپیوتر اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم کامپیوتر
ارشد علوم کامپیوتر

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم کامپیوتر

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم کامپیوتر براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …