گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم شناختی
ارشد علوم شناختی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم شناختی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم شناختی ارشد علوم شناختی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علوم شناختی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی
ارشد علوم شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم شناختی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …