گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم تربیتی
ارشد علوم تربیتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم تربیتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم تربیتی ارشد علوم تربیتی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علوم تربیتی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی
ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …