گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم اجتماعی
ارشد علوم اجتماعی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم اجتماعی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علوم اجتماعی ارشد علوم اجتماعی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علوم اجتماعی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی
ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …