گرایش ها و کد ضریب های ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد علم اطلاعات و دانش …

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. …