گرایش ها و کد ضریب های ارشد طراحی صنعتی
ارشد طراحی صنعتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد طراحی صنعتی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد طراحی صنعتی ارشد طراحی صنعتی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد طراحی صنعتی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد طراحی صنعتی
ارشد طراحی صنعتی

دروس و ضرایب دروس ارشد طراحی صنعتی

دروس و ضرایب دروس ارشد طراحی صنعتی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد طراحی صنعتی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …