گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی
ارشد شیمی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیمی ارشد شیمی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد شیمی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی
ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …