گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان شناسی
ارشد زبان شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان شناسی ارشد زبان شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد زبان شناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان شناسی
ارشد زبان شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان شناسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد زبان شناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …