گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان انگلیسی
ارشد زبان انگلیسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان انگلیسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زبان انگلیسی ارشد زبان انگلیسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد زبان انگلیسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی
ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …