گرایش ها و کد ضریب های ارشد ریاضی
ارشد ریاضی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ریاضی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ریاضی ارشد ریاضی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد ریاضی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی
ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …