گرایش ها و کد ضریب های ارشد جغرافیا
ارشد جغرافیا

گرایش ها و کد ضریب های ارشد جغرافیا

گرایش ها و کد ضریب های ارشد جغرافیا ارشد جغرافیا در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد جغرافیا اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا
ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …