گرایش ها و کد ضریب های ارشد تاریخ و فلسفه علم
ارشد تاریخ و فلسفه علم

گرایش ها و کد ضریب های ارشد تاریخ و فلسفه علم

گرایش ها و کد ضریب های ارشد تاریخ و فلسفه علم ارشد تاریخ و فلسفه علم در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد تاریخ و فلسفه علم اگر بخواهیم …

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ و فلسفه علم
ارشد تاریخ و فلسفه علم

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ و فلسفه علم

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ و فلسفه علم در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ و فلسفه علم براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد …