گرایش ها و کد ضریب های ارشد باستان شناسی
ارشد باستان شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد باستان شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد باستان شناسی ارشد باستان شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد باستان شناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد باستان شناسی
ارشد باستان شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد باستان شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد باستان شناسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد باستان شناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …