گرایش ها و کد ضریب های ارشد ایران شناسی
ارشد ایران شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ایران شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد ایران شناسی ارشد ایران شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد ایران شناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد ایران شناسی
ارشد ایران شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ایران شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ایران شناسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد ایران شناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …